Apšilimui rekomenduojama apibėgti 10—20 minučių, ramiai, stebint širdies ritmą, kad šis nepakiltų aukščiau dūžių per minutę pulso ribos. Taip nutinka dėl padidėjusios įtampos tenkančios šeivikauliniam šokikaulio raiščiui talo-fibular.

čiurnos patempimas gydymas

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

čiurnos patempimas gydymas

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". It does not store any personal data.

čiurnos patempimas gydymas

Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of čiurnos patempimas gydymas website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

čiurnos patempimas gydymas

Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

čiurnos patempimas gydymas

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.